EIB Consult logo

SLUŽBY

EIB Consult, s.r.o. je čisto slovenská spoločnosť, založená v roku 2009. Poskytuje odborné poradensko-konzultačné služby v oblasti ochrany životného prostredia, hlavne v oblasti – čistenia odpadových vôd, odpadového hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie. Členmi tímu sú skúsení odborníci s dlhoročnými skúsenosťami s prácou vo verejnom aj súkromnom sektore.

Svojím klientom ponúkame poradenstvo a konzultácie v nasledovných oblastiach:

EiB voda pictogram

ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD

• Dimenzovanie, hydrotechnické výpočty a návrh technológie jednotlivých stupňov čistiarní odpadových vôd pre komunálne a priemyselné odpadové vody

• Optimalizácia prevádzky ČOV s cieľom skvalitnenia odtokových parametrov ČOV, predovšetkým so zameraním na odstraňovanie dusíka a fosforu

• Optimalizácia prevádzky ČOV s cieľom zníženia energetickej náročnosti prevádzky ČOV

• Návrh a poradenstvo pre čistenie odpadových vôd z domácnosti, domové čistiarne odpadových vôd

EiB obnovitelne pictogram

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE

• Pri energetickom zhodnocovaní biomasy chemickými, termickými a biologickými procesmi

• Pri technologických návrhoch spracovania biomasy a organických biologicky rozložiteľných odpadov s cieľom produkcie bioplynu a následne jeho energetického zhodnotenia (poľnohospodárske produkty, rýchlorastúce plodiny, odpady z bionafty, reštauračné odpady a iné)

• Pri dimenzovaní, nábehu a optimalizácii prevádzky bioplynových staníc

EiB odpady pictogram O

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

• Pri plnení evidenčných a ohlasovacích povinností pôvodcu a držiteľa odpadu,

• Pri plnení povinností výrobcu vyhradených výrobkov vyplývajúcich zo zákona o odpadoch,

• Pri návrhu, optimalizácii a riadení odpadového hospodárstva pôvodcu a držiteľa odpadov,

• Vypracovanie interných dokumentov,

• Poradenstvo pre obce v oblasti odpadového hospodárstva, pomoc pri príprave všeobecne záväzných nariadení obce o nakladaní s odpadmi a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,

• Pomoc pri povinných informačných kampaniach obce,

• Projektová a podporná činnosť,

• Informačné systémy v odpadovom hospodárstve,

• Nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom.

EIB Consult piktogram

ĎALŠIE AKTIVITY

• Poradenstvo v oblasti integrovaného povoľovania,

• Poradenstvo v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie,

• Ponúkame komplexnú školiacu činnosť v oblasti ochrany životného prostredia pre hospodárske subjekty na všetkých úrovniach, flexibilne sa prispôsobíme požiadavkám zákazníka.